• Slide Image 1

  ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

  Firma Vision Jobs – Zarządzanie Nieruchomościami oferuje kompleksową obsługę z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami. W ramach naszej działalności realizujemy nowoczesne i efektywne zarządzanie i administrowanie nieruchom...

  więcej ...

Obsługa administracyjna

First Feature Image
First Feature Image

rzetelne wykonywanie uchwał właścicieli, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach na wyodrębnionych kartotekach, zapewnienie wszechstronnej informacji o działaniach zarządcy, zawieranie stałych umów w zakresie usług konserwacyjnych opracowywanie procedur przetargowych na wykonywanie robót remontowych, opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych, występowanie przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, przygotowanie i organizacja zebrań oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji, prowadzenia i przechowywanie dokumentacji, realizacja uchwał organów Wspólnoty dotyczących m.in. regulacji stanów prawnych, sposobów wykorzystywania nieruchomości wspólnej itp., prowadzenie korespondencji z Właścicielami, wydawanie poświadczeń i zaświadczeń dotyczących lokali, przygotowywanie dla Wspólnoty umów na dostawę mediów do nieruchomości wspólnej, doradztwo i pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia części wspólnej,

Obsługa techniczna

Second Feature Image
First Feature Image

prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości, nadzór i kontrola nad usługami utrzymania właściwej czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku, zawieranie umów z osobami i firmami świadczącymi usługi na rzecz Wspólnoty, nadzór i kontrola nad usługami w zakresie bieżących napraw i konserwacji oraz usuwaniu, zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń zgodnie z wymogami prawa budowlanego, opłacanie z posiadanych przez Wspólnotę środków: ubezpieczeń, podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, zlecenia usuwania awarii i dokonywania bieżących napraw, nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości, prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji, dokonywanie odczytów wodomierzy w lokalach mieszkalnych, zapewnienie wywozu nieczystości stałych, pozyskiwanie ofert potencjalnych wykonawców, zlecenie wykonania projektu (jeżeli będzie wymagany), realizowanie wybranej (poprzez przyjęcie uchwały) oferty, zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę, zawarcie umowy na wykonanie remontu, nadzór nad wykonaniem robót budowlanych,

Obsługa finansowo-księgowa

Third Feature Image
First Feature Image

otwarcie rachunków bankowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej i w jej imieniu (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem) dokonywania rozliczeń poprzez rachunki, prowadzenie ewidencji księgowej w oparciu o obwiązujące przepisy, sporządzanie i składanie obowiązujących deklaracji, przygotowanie i sporządzanie rocznego planu gospodarczego, w tym planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej, sporządzanie i udostępnienie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego, rozliczenie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i pokrycia świadczeń oraz wpłat na fundusz remontowy, prowadzenie analizy terminowości wszystkich należnych opłat, dokonywanie naliczeń wysokości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, kontrola wpływających dokumentów księgowych pod względem formalnym oraz terminowa realizacja płatności, wystawianie not księgowych, rachunków i faktur, opracowanie planu finansowego wspólnoty (budżetu), oszacowanie przewidywanych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości, rozliczanie zaliczek na media i usługi świadczone na rzecz właścicieli rozliczanie funduszy pomocniczych, doręczanie wezwań płatniczych dłużnikom wspólnoty, uzyskanie NIP i REGON, archiwizowanie księgowych dokumentów źródłowych. pełna obsługa finansowa nieruchomości, pobieranie opłat od najemców, windykacja należności powstałych w czasie realizacji umowy, naliczanie ustawowych lub uzgodnionych ze Wspólnotą odsetek za zwłokę, wysyłanie upomnień, dochodzenie na drodze sądowej należności od właścicieli na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością,

Obsługa administracyjna

Firma Vision Jobs – Zarządzanie Nieruchomościami oferuje kompleksową obsługę z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami. W ramach naszej działalności realizujemy nowoczesne i efektywne zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mające na celu zapewnienie sprawnego ich funkcjonowania oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa mieszkańców przy racjonalnym poziomie kosztów.

 • administrowanie spółdzielniami mieszkaniowymi Żmigród Zarządzanie Nieruchomościami Komercyjnymi województwo dolnośląskie, region Wrocław Oferujemy usługę  zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, komercyjnymi wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych, komunalnych i właścicieli prywatnych.           Obsługa techniczna nieruchomości : prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości, nadzór i kontrola nad usługami utrzymania właściwej czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do […]

  Continue Reading...
 • administrowanie wspólnotami Żmigród Zarządzanie Nieruchomościami Komercyjnymi województwo dolnośląskie, region Wrocław Oferujemy usługę  zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, komercyjnymi wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych, komunalnych i właścicieli prywatnych.           Obsługa techniczna nieruchomości : prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości, nadzór i kontrola nad usługami utrzymania właściwej czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego […]

  Continue Reading...
 • Zarządzanie Nieruchomościami Komercyjnymi Żmigród Zarządzanie Nieruchomościami Komercyjnymi województwo dolnośląskie, region Wrocław Oferujemy usługę  zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, komercyjnymi wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych, komunalnych i właścicieli prywatnych.           Obsługa techniczna nieruchomości : prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości, nadzór i kontrola nad usługami utrzymania właściwej czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do […]

  Continue Reading...
 • Administracja Nieruchomościami Żmigród Administracja Nieruchomościami województwo dolnośląskie, region Wrocław Oferujemy usługę  zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, komercyjnymi wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych, komunalnych i właścicieli prywatnych.           Obsługa techniczna nieruchomości : prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości, nadzór i kontrola nad usługami utrzymania właściwej czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku, […]

  Continue Reading...
 • Zarządzanie Nieruchomościami Żmigród Zarządzanie Nieruchomościami województwo dolnośląskie, region Wrocław Oferujemy usługę  zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, komercyjnymi wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych, komunalnych i właścicieli prywatnych.           Obsługa techniczna nieruchomości : prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości, nadzór i kontrola nad usługami utrzymania właściwej czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku, […]

  Continue Reading...
 • administrowanie spółdzielniami mieszkaniowymi Żarów Zarządzanie Nieruchomościami Komercyjnymi województwo dolnośląskie, region Wałbrzych Oferujemy usługę  zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, komercyjnymi wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych, komunalnych i właścicieli prywatnych.           Obsługa techniczna nieruchomości : prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości, nadzór i kontrola nad usługami utrzymania właściwej czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do […]

  Continue Reading...
 • administrowanie wspólnotami Żarów Zarządzanie Nieruchomościami Komercyjnymi województwo dolnośląskie, region Wałbrzych Oferujemy usługę  zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, komercyjnymi wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych, komunalnych i właścicieli prywatnych.           Obsługa techniczna nieruchomości : prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości, nadzór i kontrola nad usługami utrzymania właściwej czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego […]

  Continue Reading...
 • Zarządzanie Nieruchomościami Komercyjnymi Żarów Zarządzanie Nieruchomościami Komercyjnymi województwo dolnośląskie, region Wałbrzych Oferujemy usługę  zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, komercyjnymi wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych, komunalnych i właścicieli prywatnych.           Obsługa techniczna nieruchomości : prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości, nadzór i kontrola nad usługami utrzymania właściwej czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do […]

  Continue Reading...
 • Administracja Nieruchomościami Żarów Administracja Nieruchomościami województwo dolnośląskie, region Wałbrzych Oferujemy usługę  zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, komercyjnymi wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych, komunalnych i właścicieli prywatnych.           Obsługa techniczna nieruchomości : prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości, nadzór i kontrola nad usługami utrzymania właściwej czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku, […]

  Continue Reading...
 • Zarządzanie Nieruchomościami Żarów Zarządzanie Nieruchomościami województwo dolnośląskie, region Wałbrzych Oferujemy usługę  zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, komercyjnymi wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych, komunalnych i właścicieli prywatnych.           Obsługa techniczna nieruchomości : prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości, nadzór i kontrola nad usługami utrzymania właściwej czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku, […]

  Continue Reading...